LEVENSDUUR EN BROEIKASGASSEN, EEN DUBBELE KANS!

In de duurzaamheidsprogramma’s van zuivelondernemingen wordt vermindering van de uitstoot van broeikasgassen beloond. Als maatregelen worden een hogere melkproductie per koe en minder jongvee genoemd. Er is veel te bereiken, tenminste als de juiste strategie wordt gevolgd. Anders zou het wel eens flink tegen kunnen vallen. 

Levensduur en methaan
In de melkveehouderij is methaan een belangrijk broeikasgas. In 2010 voerde Valacon in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een verkenning uit naar de mogelijkheden voor vermindering van de methaanproductie door middel van levensduurverlenging in de praktijk. Een langere levensduur betekent een hoge productie per koe en dus een hogere efficiëntie. En dat leidt op zijn beurt tot een lagere methaanproductie per kg melk. Maar door de hogere productie per koe is de afname per saldo beperkt.

Levensduur, jongvee en methaan
Bij een langere levensduur is minder jongvee nodig. Wordt alle overbodige jongvee direct verkocht of worden vleesstieren maximaal ingezet, dan kan de vermindering van de methaanproductie op bedrijfsniveau uiteindelijk oplopen tot meer dan 10%. 

Verband tussen de melkgift per dag en de methaanproductie per kg melk (Tamminga et al., 2007).

Levensduur, voeding en methaan 
Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van het rantsoen op de methaanproductie. Als we voedingsmaatregelen zouden combineren met een langere levensduur, wat valt er dan te bereiken? In 2014 werd door Valacon, samen met onderzoeksbureau Feed Innovation Services, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden (varianten gras/mais rantsoenen en levensduur). Daarvoor werd meetapparatuur op praktijkbedrijven geplaatst. De combinatie van een langere levensduur, minder jongvee en een aangepast rantsoen kan leiden tot een methaanreductie van wel 16%.

Fosfaatwetgeving
De fosfaatregelgeving biedt kansen voor melkveehouders die met levensduur aan de slag willen. Door de regelgeving willen de meeste melkveehouders minder jongvee aanhouden en dus moet de levensduur omhoog. Dat leidt tot een gemiddeld hogere productie en een hogere efficiëntie. De methaanproductie zou onder invloed van de fosfaatwetgeving dus aanzienlijk minder kunnen worden.

Kiezen voor de juiste aanpak
Bedrijven met de hoogste productie hebben gemiddeld een kortere levensduur van de veestapel. Zonder meer aansturen op een hogere productie is dus niet verstandig. De juiste aanpak is werken aan een langere levensduur waardoor de hogere melkproductie vanzelf komt en minder jongvee aangehouden hoeft te worden. En dat combineren met een uitgebalanceerd rantsoen gericht op een gezonde veestapel. Door een hogere productie kunnen wellicht minder koeien gehouden worden maar met minder koeien evenveel melken en tegelijk minder broeikasgassen produceren is in elk geval lonend.

Meer aandacht voor levensduur en methaan
De sector heeft als doel gesteld de levensduur van het melkvee met 6 maanden te verlengen. In het project Geef ze de Vijf! sturen we aan op een levensduur van vijf lactaties. En dan wordt aanzienlijk minder methaan geproduceerd. Tegelijkertijd draagt het flink bij aan het economisch rendement van het bedrijf. Met het oog op de milieu- en klimaatdoelen zou levensduurverlenging daarom ook bij de beleidsmakers en de zuivel meer aandacht moeten krijgen.

Bronnen: Van Laar e.a., 2004, Schothorst / Smink, 2004, Feed Innovation Services / Van Straalen, 2006, Schothorst / Tamminga e.a. 2007, WUR / Dijkstra, 2007, WUR / Valacon, 2010 / Valacon 2014.

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01